GeoCaching

Zábava pro každého... Nechcete jen tak bezcíln? bloumat p?írodou vyzkoušejte GeoCaching.

contacts

Co to vlastn? je?

Geocaching je outdorová hra, která se hraje za pomocí GPS navigací. Je to mezinárodní obdoba hledání „poklad?“. Vašim cílem je najít Casche (keš) kterou n?kdo, n?kde schoval a zaznamenat (zalogovat) její nalezení na www.geocaching.com.

 

Historie

GeoCaching_2Na za?átku geocachingu bylo rozhodnutí vlády Spojených stát? amerických vypnout chybu um?le zavád?nou do systému GPS. Do té doby to pro civilní použití byla jen drahá hra?ka s p?esností kolem padesáti metr?. V noci z 1. na 2. kv?tna 2000 se p?esnost GPS rázem zvýšila na metry.

V internetových diskuzích se hned za?alo ?ešit, jak této p?esnosti využít. Jistý Dave Ulmer následující den umístil do lesa v Oregonu schránku a zve?ejnil její sou?adnice. Kdo ji našel, mohl si z ní n?co vzít a zanechat n?co svého – knihy, CD, software. B?hem n?kolika dn? se v USA objevily další podobné schránky a do m?síce byl na internetu web, kam se daly psát dojmy a zážitky z hledání. Slovo geocaching bylo poprvé použito 30. kv?tna 2000. Skládá se z p?edpony geo, ozna?ující ?innost související s Zemí, a slova cache – skrýš.

V ?eské republice je p?es osmnáct tisíc schovaných keší. P?esné ?íslo naleznete –zde-

Jednoduchá pravidla:

  • Zaregistrovat se na www.geocaching.com
  • Najít si keš na webu
  • Podívat se co bude pot?eba na lov keše (GPS, Propisku, Mapu, Kompas, Poznámkový blok, poklad na vým?nu, apod.)
  • Zadat sou?adnice do GPS
  • Najít keš (P?i hledání se jednak neztra?te a jednak dejte pozor na to aby Vás p?i odlovení kešky n?kdo nevid?l, n?kdo kdo by pak mohl zni?it keš)
  • Zapsat se do knihy návšt?v (zpravidla je v keši sešit s tužkou). Do knihy napíšeme datum, ?as, jména objevitel?, vzkaz pro ostatní  nebo majitele, Pak In: (co jsme do keše dali) a Out: (Co jsme si z keše vzali)
  • Pokud chceme vym?níme si na památku n?jaký p?edm?t z keše. M??te fér nebo nem??te v?bec. To znamená m??te stejné v?ci za stejné, nebo v podobné hodnot?. Respektujte p?ání majitele na obsah keše.
  • Keš op?t úhledn? zabalíme a vrátíme na stejné místo kde jsme jí vzali.
  • Po návratu dom? zalogujeme sv?j výsledek na web geocachingu

Typy keší

Máme n?kolik druhu keší. Od t?ch nejjednodušších (to jsou takové kde na dané sou?adnici je rovnou keška) až po nejsložit?jší kde se musí vyluštit hádanka, rébus nebo n?jaký podobný úkol. Keše m?žou mít r?zné tvary a velikosti . M?žou být schované na nejr?zn?jších místech, nej?ast?ji se schovávají u kulturních památek nebo na místech n??ím zvláštních.

cup_coffee-256

Že to není šálek Vaší kávy?

Pokud nevyzkoušíte tuto hru, tak to nem?žete v?d?t. Každý kdo loví poklady a v?nuje se GeoCachingu toho tato hra pohltí, chce najít další, složit?jší keše. Každý si m?že vybrat ten sv?j poklad. M?že si vybrat od nejjednodušších po nejt?žší. Od sch?dného terénu, po nesch?dný. Je to na každém ka?erovi. V?tšina ka?er? je p?ekvapená na kolika místech byli. Nikdy by tam keš ne?ekali (nebo spíš nev?d?li kam se dívat).

 

Partnerský web je www.dixi.4fan.cz

Informace o keších byly ?erpány z www.geocaching.com se souhlasem jejich autor?. D?kujem jim za pomoc :)

Zajímavé odkazy:

Energetické zá?i?e

www.duon.org www.geocaching.4fan.cz www.altusmost.cz webdesign.altusmost.cz www.pmaqualog.cz www.smurfs.clanweb.eu units.clanweb.eu

Unit2000

Seo servis Antispam.er.cz Valid XHTML 1.0 Transitional
Více informací o geocachingu naleznete na www.geocaching.com a www.geocaching.cz
 
P?ihlásit se
Kdo je on-line?
PrávÄ› pĹ™ipojeni - hostĹŻ: 13 
Banner
Banner
Banner