Gympl

A ke by Yawor

Tato ke vs zavede k Mosteckmu Gymnziu, kter pat? mezi nejstar budovy v naem m?st? a pro svou bohatou historii myslm,e si zaslou povimnut. Ke je ukryt v jeho bezprost?edn blzkosti a mm j stle pod dohledem, protoe na n vidm z okna m t?dy. Nen v n tuka.

Rd bych Vm p?ipomenul n?kter vznamn meznky historie tto koly. Podn?t k zaloen zdejho stavu vyel ve sch?zi Nrodnho vboru pro okres mosteck dne 20. kv?tna 1919, kdy u?inil pan inenr Frantiek Waitz, vrchn stavebn komisa? sttnch uhelnch dolu, jako clen Nrodnho vboru nvrh na z?zen ?esk st?edn koly v Moste. Nvrh jeho byl jednomysln? p?ijat a poslna dost tohoto smyslu do Prahy." V ?ervenci roku 1919 odjela do Prahy deputace Nrodnho vboru. T bylo ministrem kolstv a nrodn osv?ty G. Habrmanem slbeno, e dost o z?zen koly bude p?zniv? vy?zena. Slib byl spln?n a stav byl zaloen dekretem ze dne 28. 8.1919 jako ?ESK STATN REFORMN REALN GYMNAZIUM. Profesor M. Stoger spolu s okresnm inspektorem z Loun J. Rybkou, s ?editelem A. Viknskm a u?itelem Jandou vykonali ve dnech 16. - 20.9.1919 zpis a p?ijmac zkouky do dvou t?d 1 .ro?nku a jedn t?dy 2. ro?nku. Prvnm ?editelem koly byl jmenovn v z? 1919 Dr. Stanislav HIava. V plnm rozsahu bylo vyu?ovan zahjeno 14.10.1919. Od tto doby a do roku 1927 se ?esk gymnzium nachzelo v budov? n?meckho sttnho vyho relnho gymnasia v ateck ulici,cp.1630, kde mu bylo prop?j?eno 5 mstnost v odd?len p?zemn chodb?. O przdninch roku 1927 se postupn? i za pomoci ku p?est?hovalo ?esk gymnzium do vlastn nov budovy. Novostavba mela 12 u?eben, n?kolik kabinetu, pracoven a t?locvi?nu. Otev?en ?eskho gymnzia bylo velkou udlost pro celou mosteckou ?eskou meninu. V nsledujcch letech se ?esk gymnzium stalo vznamnou kolou v Moste. Za vlky byla budova zabrna n?meckmi vojky a slouila jim jako kasrna. ?innost stavu byla obnovena 19.cervence 1945. Po povle?nch kolskch reformch se z gymnzia stala st?edn veobecn vzd?lvac kola. V sou?asn dob? je mosteck gymnzium st?edn kolou nejmodern?jho typu a vuka zde probh ve dvou cyklech.

Original -zde-

 
P?ihlsit se
Kdo je on-line?
Právě připojeni - hostů: 18 
Banner
Banner
Banner